Shop nu met 10% EXTRA korting op alles van Kérastase ðŸ˜

Preambule

 1. Ingevolge de Wet op de kansspelen is het verboden gelegenheid te geven om mee te dingen naar prijzen of premies, indien de aanwijzing der winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen, tenzij daarvoor vergunning is verleend.
 2. Voor het organiseren van promotionele kansspelen kan geen vergunning worden verleend op grond van de Wet op de kansspelen. Indien echter wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in deze gedragscode, is het toegestaan promotionele kansspelen te organiseren. Op het moment dat niet wordt voldaan aan de gedragscode overtreedt de aanbieder de Wet op de kansspelen.
 3. De gewijzigde gedragscode promotionele kansspelen treedt op 1 januari 2014 in werking.
 4. Promotionele kansspelen mogen uitsluitend ter promotie van een product, dienst of organisatie dienen en mogen niet als een zelfstandige activiteit worden aangeboden.
 5. De aanbieder verplicht zich ertoe een promotioneel kansspel met inachtneming van de bepalingen van deze gedragscode te organiseren. Daarbij dient de code niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest te worden toegepast.
 6. De gedragscode promotionele kansspelen zal bij vaststelling van de Wet op de kansspelen tot regulering van kansspelen op afstand wederom worden herzien.

Artikel 1    Definities

In deze code wordt verstaan onder:

 1. Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die gelegenheid geeft tot de deelname aan een promotioneel kansspel.
 2. Communicatiekosten: kosten die direct verband houden met het tot stand brengen van een verbinding of contact tussen een aanbieder van en een deelnemer aan een promotioneel kansspel.
 3. Deelnemer: een natuurlijke of rechtspersoon die meedingt naar prijzen of premies in een promotioneel kansspel.
 4. Minderjarige: een natuurlijke persoon die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt.
 5. Ouder: een ouder of de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarige.
 6. Promotie: elke vorm van bevordering, direct of indirect, van de naamsbekendheid van een organisatie of de afzet van goederen of diensten.
 7. Promotioneel kansspel: het, bij wijze van promotie, geven van gelegenheid om mee te dingen naar prijzen of premies, waarbij de aanwijzing van de winnaars geschiedt door enige kansbepaling waarop de deelnemers in het algemeen geen overwegende invloed kunnen uitoefenen.
 8. Trekking: de aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies op een bepaald moment.

Artikel 2    Tijd en hoeveelheid

Een aanbieder biedt maximaal éénmaal per jaar per product, dienst of organisatie een promotioneel kansspel aan. Een promotioneel kansspel is tijdelijk van aard en omvat maximaal twintig trekkingen.

Artikel 3    Kosten

 1. Aan de deelname aan een promotioneel kansspel worden geen andere dan de in het tweede lid genoemde communicatiekosten verbonden.
 2. De aanbieder mag bij een deelnemer aan een promotioneel kansspel uitsluitend communicatiekosten in rekening brengen tot ten hoogste 0,45 euro per deelname.
 3. De hoogte van de in het tweede lid genoemde kosten zijn voorafgaand aan deelname aan een promotioneel kansspel duidelijk kenbaar gemaakt.
 4. Producten of diensten waaraan de mogelijkheid tot deelname aan een promotioneel kansspel is verbonden hebben geen hogere aanschafprijs dan producten of diensten die zonder een dergelijke mogelijkheid worden aangeboden.
 5. De aanbieder verschaft de kansspelautoriteit desgevraagd informatie over de communicatiekosten.

Artikel 4    Prijzen of premies

 1. De totale economische waarde van de beschikbaar gestelde prijzen of premies per promotioneel kansspel bedraagt maximaal € 100.000,- per jaar.
 2. De aanbieder van een promotioneel kansspel maakt voorafgaand aan de deelname duidelijk wat de totale waarde van het prijzenpakket is en welke en hoeveel prijzen of premies per promotioneel kansspel gewonnen kunnen worden.
 3. Van alle prijzen of premies wordt een omschrijving gegeven waaruit de economische waarde blijkt of waaruit deze kan worden afgeleid.
 4. De prijzen dienen in overeenstemming te zijn met de goede smaak, de goede zeden en het fatsoen.
 5. De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen of premies uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.
 6. De aanbieder toont op verzoek van de Kansspelautoriteit aan hoe de aanwijzing der winnaars geschiedt.
 7. De aanbieder voorziet op verzoek van de deelnemer of de Kansspelautoriteit in een overzicht van uitgekeerde prijzen of premies van het promotionele kansspel.
 8. De resultaten van een trekking worden binnen drie maanden na de beëindiging van het promotionele kansspel bekendgemaakt.
 9. Alle uitgeloofde prijzen of premies waar deelnemers recht op hebben worden daadwerkelijk uitgekeerd.

Artikel 5    Werving en promotie

 1. De oproep tot deelname aan een promotioneel kansspel bevat de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie. Deze oproep alsmede de inhoudelijke informatie over een promotioneel kansspel is op generlei wijze misleidend of onvolledig en wekt geen valse verwachtingen bij de deelnemers.
 2. De aanbieder draagt er zorg voor dat aan wervings- en reclameactiviteiten op zorgvuldige en evenwichtige wijze vorm wordt gegeven, waarbij in het bijzonder wordt gewaakt voor het aanzetten tot onmatige deelname aan de door de aanbieder georganiseerde promotionele kansspelen.

Artikel 6     Minderjarigen

 1. De aanbieder betracht grote zorgvuldigheid en terughoudendheid bij het aanbieden van een promotioneel kansspel aan minderjarigen of het oproepen van minderjarigen tot deelname aan een promotioneel kansspel.
 2. Voor promotionele kansspelen gericht of mede gericht op minderjarigen geldt dat de aangeboden prijzen of premies geschikt zijn voor minderjarigen en hen geen morele, mentale of fysieke schade berokkenen. Daarbij wordt rekening gehouden met het bevattingsvermogen en het verwachtingspatroon van minderjarigen met betrekking tot de aangeboden prijzen of premies.
 3. De aanbieder van een promotioneel kansspel verzamelt geen persoonsgegevens van minderjarigen, noch laat deze verzamelen, zonder verifieerbare toestemming van een ouder van de minderjarige, tenzij dat noodzakelijk is om de minderjarige contactgegevens van zijn ouder te vragen teneinde toestemming te verkrijgen voor het uitreiken van prijzen of premies.
 4. De aanbieder stelt aan een minderjarige de voorwaarde dat diens ouder toestemming verleent voor deelname aan een promotioneel kansspel.

Artikel 7     Algemene spelvoorwaarden

 1. De aanbieder van een promotioneel kansspel stelt algemene spelvoorwaarden op. De algemene spelvoorwaarden worden gratis ter beschikking gesteld aan deelnemers en potentiële deelnemers en zijn op eenvoudige wijze te raadplegen.
 2. De algemene spelvoorwaarden van een promotioneel kansspel bevatten ten minste de volgende gegevens:
  1. de naam en het adres van de aanbieder;
  2. de naam van het te promoten product, de dienst of organisatie;
  3. de termijn waarbinnen deelname aan het promotionele kansspel mogelijk is;
  4. de wijze waarop de deelnemer kan deelnemen;
  5. de hoogte van de eventuele communicatiekosten, met een maximum van 0,45 euro per deelname;
  6. het aantal te winnen prijzen of premies en een beschrijving daarvan en de waarde daarvan;
  7. de wijze waarop winnaars worden aangewezen en het aantal trekkingen;
  8. de wijze van bekendmaking van de winnaar(s);
  9. de datum van trekking en uitreiking van prijzen of premies;
  10. de vermelding dat bij een deelname aan het promotionele kansspel door een minderjarige tot 16 jaar de toestemming van een ouder noodzakelijk is;
  11. de wijze van inhouding of aangifte van eventuele kansspelbelasting;
  12. de wijze waarop de algemene spelvoorwaarden en eventuele andere informatie betreffende het promotionele kansspel verkrijgbaar zijn;
  13. de wijze waarop klachten over het promotionele kansspel kunnen worden ingediend en de daarbij te volgen procedure; en
  14. de vermelding dat de aanbieder in overeenstemming met deze gedragscode.
 3. De algemene spelvoorwaarden mogen niet tijdens de looptijd van een promotioneel kansspel ten nadele van de deelnemers worden gewijzigd.

Artikel 8     Klein promotioneel kansspel

 1. Een promotioneel kansspel wordt aangemerkt als een klein promotioneel kansspel indien de totale waarde van de prijzen of premies ten hoogste € 4500,-
 2. De volgende artikelen van deze gedragscode zijn niet van toepassing op een klein promotioneel kansspel:
  1. artikel 2;
  2. artikel 4.1; en
  3. artikel 7.

Artikel 9     Klachten

 1. Een ieder die meent dat een aangeboden promotioneel kansspel niet voldoet aan één of meer bepalingen van deze gedragscode kan daarover een schriftelijke klacht indienen bij de aanbieder(s) van dit spel.
 2. In geval de klacht een promotioneel kansspel betreft waarbij verschillende aanbieders betrokken zijn, kan de klager volstaan zijn klacht bij één van de aanbieders in te dienen. In dat geval wordt de partij die is aangeschreven verondersteld de aanbieder van het promotionele kansspel te zijn.
 3. Een aanbieder is verplicht een klachtenprocedure op te stellen en het adres en/of telefoonnummer kenbaar te maken dat kan worden gebruikt om eventuele klachten in te dienen.
 4. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, kan de klager zijn klacht alsnog indienen bij de Kansspelautoriteit.
 5. Indien een klager zijn klacht, in afwijking van het eerste of tweede lid, direct bij de kansspelautoriteit indient, stuurt de kansspelautoriteit de klacht ter behandeling door naar de aanbieder.